Vabilo na skupščino FZS

  • Natisni

Skladno z določili Statuta FZS, Izvršni odbor in Nadzorni odbor Floorball zveze Slovenije
sklicujeta
REDNO SEJO SKUPŠČINE FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE
ki bo v četrtek, 21. maja 2015 ob 18.30 uri v sejni sobi športne dvorane Poden v Škofji
Loki.


Dnevni red:
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine ( predsedstvo, overovatelja, zapisnikar)
2. Sprejem dnevnega reda
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Poslovnik o delu skupščine
5. Poročila za leto 2014:
a) poročilo predsednice za leto 2014
b) finančno poročilo blagajnika za leto 2014
c) poročilo Nadzornega odbora za leto 2014
6. Razprava in sprejem poročil
7. Program dela in finančni načrt FZS
8. Sprejem Disciplinskega pravilnika za sodnike FZS
9. Izvolitev novih članov IO FZS
10. Izvolitev novih članov Disciplinske komisije FZS
11. Določitev članarine za leto 2016

 

Suzana Novak
predsednica FZS